W czym możemy Ci pomóc?

Kompleksowa obsługa
przedsiębiorców

Prowadzisz biznes? Zapewne borykasz się z nierzetelnymi kontrahentami, przeterminowanymi fakturami, analizą umów, problemami z pracownikami czy wciąż wirującą karuzelą legislacyjną. Zajmujemy się właśnie tą sferą Twojego biznesu, poszukując optymalnych rozwiązań problemów, dochodząc roszczeń, negocjując i sporządzając umowy, reprezentując Cię w sporach z kontrahentami i pracownikami. Dzięki temu, Ty możesz skupić się na rozwoju swojego biznesu.

Umowy

Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy treść umów, regulaminów i ogólnych warunków.

Nieruchomości

Uczestniczymy w procesie inwestycyjnym począwszy od przygotowania i negocjowania umowy o roboty budowlane lub umów z poszczególnymi wykonawcami, poprzez monitorowanie należytego wykonania umowy oraz bieżącego doradztwa prawnego, po zgłaszanie i dochodzenie roszczeń związanych z wadami, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

Dochodzimy również roszczeń z tytułu wad budynków i lokali zakupionych od developerów.

Rozwody

Pośród spraw, którymi na co dzień zajmuje się nasza Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie są rozwody. Z roku na rok obserwujemy dynamiczny wzrost liczby spraw rozwodowych, z którymi zwracają się do nas nasi Klienci. Decyzja o rozwodzie lub separacji zawsze należy do bardzo trudnych i wiążę się z przeżywaniem ogromnych emocji i stresu, dlatego tak ważna jest fachowa pomoc Adwokata, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem załatwienia wszelkich formalności w sądzie, przygotowywaniem pism procesowych w sprawie oraz wszystkim co jest związane z postępowaniem rozwodowym.

Podział majątku

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o podział majątku. Poszukujemy optymalnych rozwiązań prowadząc spory sądowe oraz negocjacje. Skupiamy się na kompleksowym rozliczeniu małżonków z uwzględnieniem wartości przedsiębiorstw czy nakładów.

Rozdzielność majątkowa

Prowadzimy sprawy celem ustanowienia rozdzielności majątkowej (również z mocą wsteczną) celem zabezpieczenia interesów majątkowych naszych Klientów w przypadku rozstania małżonków lub braku możliwości porozumienia się w kwestii decyzji majątkowych.

Kontakty z dziećmi

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach o ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi. Podejmujemy walkę o utrzymanie i budowanie relacji dzieci z rodzicem, który nie zamieszkuje wspólnie z dziećmi, jak również reprezentujemy rodziców, pod których pieczą pozostają małoletni. Z uwagi na duże doświadczenie znamy specyfikę tych trudnych i delikatnych spraw, z którymi często łączą się sprawy stosowania przemocy czy alienacji rodzicielskiej.

Alimenty

Rozumiemy jak delikatną materią są sprawy rodzinne, dlatego w przypadku powierzenia nam sprawy pomagamy naszym Klientom przejść przez ten trudny okres w sposób sprawny i jak najmniej uciążliwy. W sprawach o alimenty należy kierować się dobrem uprawnionego, dlatego tak ważne jest kompleksowe ustalenie faktycznych i usprawiedliwionych kosztów utrzymania uprawnionego oraz rzeczywistych możliwości finansowych obowiązanego i jego sytuacji życiowej. Wiedza i doświadczenie pozwalają na wybór odpowiedniej strategii procesowej, zgodnej z potrzebami Klienta.

Odszkodowania

Posiadamy ogromne doświadczenie w zakresie dochodzenia odszkodowań. Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Rzeszowie i umówienia wizyty w celu analizy sprawy i oceny szans na uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia za szkodę na mieniu lub na dobrach osobistych.

Należy pamiętać, że w przypadku szkody majątkowej poszkodowany może domagać się odszkodowania, natomiast w przypadku szkody niemajątkowej, tzw. krzywdy, może mu przysługiwać zadośćuczynienie. To samo zdarzenie może wywołać obydwa powyższe skutki.

Odmowa wypłaty odszkodowania lub jego zaniżenie w większości wypadków jest niesłuszna, albowiem co do zasady sprawca szkody bądź ubezpieczyciel sprawcy jest zobowiązany do zapłaty uprawnionemu pełnego odszkodowania, a zatem wszelkich poniesionych w związku z danym zdarzeniem kosztów.

Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się profesjonalnym doradztwem oraz prowadzeniem spraw spornych pomiędzy poszkodowanym a sprawcą szkody/towarzystwem ubezpieczeniowym.

Prawo spadkowe

Reprezentujemy i doradzamy naszym Klientom w sprawach spadkowych zarówno po śmierci spadkodawcy, jak również w sprawach związanych ze znalezieniem optymalnego rozwiązania zmierzającego do rozdysponowania majątkiem za życia spadkodawcy. 

Kancelaria udziela wsparcia prawnego wszystkim uczestnikom postępowań: wnioskodawcom, uczestnikom, powodom, pozwanym. Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych podczas konsultacji,
 • sporządzanie pism procesowych, m.in.: wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, pozew o zachowek, odpowiedź na pozew, wnioski dowodowe, itp.,
 • reprezentacja Klienta w sądzie w każdej sprawie spadkowej,
 • prowadzenie negocjacji z przeciwnikiem procesowym
 • ustalanie strategii procesowych.

Reprezentujemy naszych Klientów m.in. w następujących sprawach:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o podział spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • podważenie testamentu,
 • odrzucenie,
 • przyjęcie,
 • wydziedziczenie.

Zdajemy sobie sprawę, że problemy z zakresu prawa spadkowego dotyczą bardzo delikatnych sfer życia prywatnego naszych Klientów, dlatego też ze szczególną uwagą i indywidualnym podejściem doradzamy osobom, które się do nas zwracają. Podczas konsultacji prawnej, Adwokaci naszej Kancelarii szczegółowo omawiają stan faktyczny sprawy z Klientem, a następnie proponują skuteczne rozwiązanie problemu. Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną również na rzecz Klientów przebywających poza granicami naszego kraju. 

Sprawy gruntowe

Pomagamy naszym Klientom w rozwiązywaniu problemów związanych ze sprawami o zasiedzenie czy ustanowienie służebności lub rozgraniczenie. Dokonujemy szczegółowej analizy każdego przypadku, szukając rozwiązania, które będzie optymalne dla naszego Klienta.

Prawo cywilne

Nasza Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie posiada duże doświadczenie w świadczeniu profesjonalnych usług z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Normy prawa cywilnego regulują niemalże wszystkie aspekty życia człowieka, gdyż każdy przejaw naszej aktywności znajduje odzwierciedlenie w przepisach prawa. 

Świadczone dla Państwa usługi to m.in. udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, reprezentowanie Klientów przed sądami i urzędami, komornikami sądowymi, udział w negocjacjach, udział w mediacjach, sporządzanie projektów umów i pism. 

Reprezentujemy Klientów m.in. w sprawach o:

 • rozwód,
 • podział majątku, 
 • zapłatę, 
 • stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
 • zachowek, 
 • zniesienie współwłasności, 
 • zasiedzenie, 
 • dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynień,
 • eksmisję, 
 • ustanowienie służebności, 
 • ubezwłasnowolnienie,
 • ochronę prawa własności.

Prawo Pracy

W ramach świadczonej pomocy prawnej z zakresu prawa pracy reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi m.in. w sprawach o:

 • zapłatę za godziny nadliczbowe,
 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie.

Reprezentujemy również naszych Klientów przed organami państwowymi, w tym ZUS oraz uczestniczymy w prowadzeniu negocjacji w postępowaniach sądowym i pozasądowych (mediacje).

Doradzamy zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. 

Prawo Karne

Kancelaria posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw z dziedziny prawa karnego. Świadczymy obronę w sprawach karnych w:

 • postępowaniu przygotowawczym,
 • postępowaniu sądowym,
 • postępowaniu apelacyjnym,
 • postępowaniu kasacyjnym,
 • postępowaniu o wznowienie postępowania,
 • postępowaniu o odroczenie wykonania kary,
 • postępowaniu o przedterminowe warunkowe zwolnienie,
 • postępowaniu o dozór elektroniczny,
 • postępowaniu o zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary.

Reprezentujemy również osoby pokrzywdzone przestępstwem w zakresie: 

 • przygotowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • występowania w imieniu Klienta w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym,
 • reprezentowania pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych,
 • występowania z wnioskami o naprawienie szkody, odszkodowanie, zadośćuczynienie.
Masz pytania?Napisz do nas

Kancelaria świadczy również usługi w zakresie porad prawnych w systemie zdalnym. Jeśli chcesz skorzystać z usługi, skontaktuj się z Kancelarią poprzez formularz kontaktowy celem umówienia terminu oraz wyceny porady. Porada udzielana jest za pośrednictwem komunikatora WhatsApp.

Masz pytania ? Napisz do nas

Kancelaria świadczy również usługi w zakresie porad prawnych w systemie zdalnym. Jeśli chcesz skorzystać z usługi, skontaktuj się z Kancelarią poprzez formularz kontaktowy celem umówienia terminu oraz wyceny porady. Porada udzielana jest za pośrednictwem komunikatora WhatsApp.